Geodetski elaborati mogu se izrađivati u svrhu:

 

1. diobe ili spajanja katastarskih čestica

2. provedbe lokacijske dozvole

3. provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice

4. provedbe građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina

5. provedbe urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja posebnih obilježja

6. provedbe prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, kada se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave

7. određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom

8. provedbe prostornih planova za neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se zemljište nalazi na području na kojem zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja

9. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra

10. spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada

11. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama

12. evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište

13. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica

14. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica

15. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku

16. provedbe rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište

17. provedbe sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, za neizgrađeno građevinsko zemljište

18. provedbe u zemljišnoj knjizi

19. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige

20. ispravljanja propusta u održavanju katastra

21. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije

22. ispravljanja nedostataka na katastarskom planu

23. promjene područja i granica katastarskih općina

24. evidentiranja izvedenog stanja ceste.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google